Framtiden för försvaret i Sverige?

Hur kommer Sveriges försvar att se ut i framtiden? Det är faktiskt en fråga som inte kan besvaras eftersom beslut om försvarets inriktning måste vara grundade i aktuell omvärldsanalys. Om vi får krig i Europa och en skarpare hotbild än den vi har idag kommer regeringen att fatta helt andra beslut om t.ex. försvarsanslag än vad man gör när det inte föreligger någon hotbild. Samtidigt måste man ha viss framförhållning eftersom det tar tid att påverka försvaret. Vi kan därför ha ganska bra uppfattning om hur försvaret kommer att se ut under de kommande tio åren.

1025448_a_swedish_jas-39_gripen_returns_to_the_play_areas_of_the_arctic_challenge_exercise_sept-_24_2013Försvaret de kommande åren

Försvar handlar inte bara om att på ett så effektivt sätt som möjligt förbereda Sverige på ett eventuellt angrepp. Försvarssatsningar handlar också om regional utveckling och arbetsmarknadspolitik. Det är t.ex. inte enbart på grund av att Ryssland höjt tonläget som det nu görs försvarssatsningar på Gotland. Att flera industrier flyttat från ön de senaste åren är också en bidragande orsak. Man vill enkelt skapa arbetstillfällen på ön. den strukturerade rasimen är djupt rotad, hävdar många, och det är en annan faktor som i värsta fall kan skapa en hotbild. Nu pratar man om att höja beredskapen när det gäller rasistiska dåd och våldsam aktivism. Det är i första hand en fråga för polisen men även militärt höjs beredskapen genom insatser som signalspaning och andra former av övervakning och avlyssning. Det i Sverige utvecklade stridsflygplanet JAS 39 Gripen har redan krävt en ganska stor del av de senaste decenniernas försvarsanslag. Det kommer att fortsätta vara en betydande utgift även under de kommande åren.

Framtida krig och konflikter

Det är inte många som tror att framtidens krig kommer att avgöras genom stora truppförflyttningar. Man räknar istället med att försvaret kommer att kräva färre men mer välutbildade soldater i framtiden. Kanske går vi mot en situation där fjärrstyrda robotar och maskiner kämpar mot varandra på slagfälten. Att på olika sätt sabotera för fienden genom att slå ut viktiga samhällsfunktioner och kommunikationsvägar är en annan typ av krigsföring som vi redan förbereder oss på i Sverige. Att ha spetskunskaper inom datasäkerhet är redan en många gånger större tillgång än fysiska egenskaper på en elitsoldats nivå. En avgörande faktor ifall att världsläget förvärras är att ha flexibla produktionsförutsättningar. Blir det ett skarpt läge måste vi snabbt kunna börja producera det vi behöver för att freda oss. Idag bygger en del av Sveriges försvar på frivillighet – den allmänna värnplikten är avskaffad. I framtiden behövs experter, snarare än amatörsoldater. Vi behöver även en politik som på ett aktivt sätt manövrerar oss ut ur farliga situationer. Försvar handlar minst lika mycket om diplomati och andra förebyggande åtgärder som om att ha en stor och effektiv armé.

Add Comment

mts_sociallyviral