Kvinnor i försvaret

Italian_Soldier_Olypmic_Games_Turin_2006Kvinnor i försvaret

Försvaret har gått från en tydligt mansdominerad organisation till en attraktiv arbetsplats för både män och kvinnor. I dagsläget uppgår den kvinnliga personalen inom försvaret till 13 %, men visionen är att öka antalet kvinnor totalt samt på högre befattningar.

Kvinnor och män söker på lika villkor

Kvinnor har arbetat i försvaret sedan 1900-talets början inom civila tjänster. I samband med att lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet trädde i kraft 1980 kunde kvinnor söka vissa militära tjänster och utbildningar. Den första försvarsgrenen som öppnades för kvinnor var flygvapnet och året därpå marinen samt armén.1989 öppnades samtliga yrken inom försvaret för kvinnor. Fram till 1994 var dock kravet att kvinnor avsåg att genomgå officersutbildningen för att få göra värnplikt.

Sedan 2009 är den svenska värnplikten vilande i fredstider, vilket innebär att all rekrytering till Försvarsmakten sker frivilligt. Kvinnor och män kan således söka på samma villkor till den grundläggande militära utbildningen (GMU). Från och med 2016 kombineras GMU med befattningsutbildningen.

325px-Försvarsmakten_vapen_bra.svgFler kvinnor behövs inom Försvarsmakten

Antal kvinnor som söker till GMU har ökat under de senaste åren, vilket är en positiv trend. Däremot är antal kvinnor som jobbar ute på förbanden fortfarande låg. Antal kvinnor som är anställda inom försvaret är totalt 6 779 personer, vilket utgör 13 % och de kvinnliga officerarna är enbart 5,5 %.

Det behövs definitivt fler kvinnor inom försvaret. Män och kvinnor har många olika egenskaper att tillföra och kan ofta komplettera varandra. När det gäller internationella uppdrag finns det många studier som visar att kvinnor löser vissa uppdrag bättre än män:

  • Kvinnor i lokalbefolkningen anförtror sig hellre åt kvinnlig personal, visar flera undersökningar från Bosnien, Kambodja, El Salvador, Namibia och Sydafrika.
  • Fredsbefrämjande insatser där andelen kvinnor är hög har haft bättre resultat än där kvinnorna varit få eller obefintliga. Detta visar studier från Namibia och Sydafrika.
  • Att ha minst 30 % kvinnor i den fredsbefrämjande insatsen gör att kvinnor ur lokalbefolkningen fortare ansluter sig till fredskommittéer.

Det är däremot viktigt att inte enbart utpeka kvinnor till vissa roller inom försvarsmakten, utan att vara öppen inför vad personen i fråga vill göra samt vad har för kompetens och mål.

Add Comment

mts_sociallyviral